Related Site


World Health Organization

Centers for Disease Control and prevention

Ministry of Public Health

Department of Medical Sciences

The National Institute of Health


ABOUT US

EN


ข้อตกลงการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลกด้านไข้หวัดใหญ่

  1. สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่มีศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
  2. สนับสนุนการฝึกอบรมในด้านการตรวจวินิจฉัย การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่แก่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของประเทศในภูมิภาคนี้เพื่อนำไปสู่การได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติที่เป็นเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก
  3. ให้คำปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคไข้หวัดใหญ่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่างๆ เช่น การเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาและการส่งต่อตัวอย่าง รวมถึงการให้ข้อมูลของตัวอย่างด้านระบาดวิทยาและการรักษา
  4. ดำเนินการส่งตัวอย่างผู้ป่วยหรือเชื้อที่แยกได้ให้กับองค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre ) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเชื้ออย่างทันเวลา หรือในเวลาที่เหมาะสม
  5. เป็นทรัพยากรด้านเทคนิคทางห้องปฏิบัติการให้กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลการตรวจวิเคราะห์และบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ
Contact Us

Address:
National Institute of Health
Department of Medical Sciences
Ministry of Public Health
Tivanon Road, Muang District
Nonthaburi 11000, Thailand
Phone:
(662)9510000-11
Fax:
(662)5915449, (662)5899865

Newsletter
Weekly Report
รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
Meeting