Related Site


World Health Organization

Centers for Disease Control and prevention

Ministry of Public Health

Department of Medical Sciences

The National Institute of Health


ABOUT US

EN


บทบาทและหน้าที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ

  1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจหาไวรัสระบบทางเดินหายใจและเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ ( เช่นไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012)
  2. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลกด้านไข้หวัดใหญ่ โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการศึกษาสายพันธุ์ การกลายพันธุ์ และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดในประเทศ
  3. เป็นผู้จัดทำโครงการงทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  4. ให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ
  5. จัดทำข้อมูลและความรู้ในสถานการณ์การระบาดต่างๆเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Contact Us

Address:
National Institute of Health
Department of Medical Sciences
Ministry of Public Health
Tivanon Road, Muang District
Nonthaburi 11000, Thailand
Phone:
(662)9510000-11
Fax:
(662)5915449, (662)5899865

Newsletter
Weekly Report
รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
Meeting